มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

 

ทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งที่ 9 (27/04/57)

ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดของ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 9 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2557 ของมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

จุดประสงค์ของงานคือ "ร่วมสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โรงเรือนสุนัขที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ผลการเสียหายมาจากน้ำท่วมปี 54" 

ยอดเงินผ้าป่ารวมได้ทั้งหมด 2,174,320 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ยอดไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งหมด รวมที่ไถ่ในงานและไปไถ่เพิ่มเติมที่โรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งหมด 45 ตัว แยกเป็น โค จำนวน 18 ตัว , กระบือ จำนวน 27 ตัว 

ราคาโคตัวละ 25,000 บาท , กระบือตัวละ 27,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,179,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้่าพันบาทถ้วน)

 

*หมายเหตุ ยอดเงินผ้าป่าที่มอบให้มูลนิธิฯ ยอดนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่ะ